Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa: zapłaty wadium/ należytego wykonania kontraktu/ właściwego usunięcia wad lub usterek/ należytego wykonania umowy i usunięcia wad/ zwrotu zaliczki.

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium
Bierzesz udział w przetargu? Naszą gwarancję zastosujesz w każdym przetargu. Udzielamy jej dla zamówień organizowanych na podstawie umowy o zamówieniach publicznych oraz pozaustawowych. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu
Prowadzisz firmę i podpisujesz wiele umów, np. z inwestorami lub dostawcami? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo daje Ci możliwość realizacji różnych kontraktów i jednocześnie zabezpiecza interesy Twoich kontrahentów. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź nieprawidłowo wykonał zobowiązanie określone w zabezpieczanej gwarancją umowie.

Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek
Prowadzisz firmę i podpisujesz wiele umów, w których wymagane jest złożenie zabezpieczenia właściwego usunięcia wad lub usterek? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo daje Ci możliwość zabezpieczenia długich okresów rękojmi i jednocześnie chroni interesy kontrahenta. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad
Prowadzisz firmę i podpisujesz wiele umów, w których wymagane jest złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo daje Ci możliwość zabezpieczenia różnych kontraktów i jednocześnie chroni interesy kontrahenta. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź nieprawidłowo wykonał zobowiązanie określone w zabezpieczanej gwarancją umowie.

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki
Pobrałeś od kontrahenta zaliczkę na realizację umowy? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo nie musisz angażować własnych środków i pozyskiwać kredytów w bankach na finansowanie realizowanych przez Twoją firmę umów. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, odmówił zwrotu zaliczki w sytuacji, gdy doszło do niewykonania umowy.

Jestem ekspertem, który działa mobilnie.

Moim podstawowym terenem działania jest Limanowa i powiat limanowski. Odległość nie jest jednak przeszkodą ponieważ oferuję dojazd do Klientów.

Zapraszam do ustalenia indywidualnego miejsca spotkania, poprzez skorzystanie z dostępnych dróg komunikacji: e-mail, telefon lub formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie internetowej.

Umów się teraz