Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa: zapłaty wadium/ należytego wykonania kontraktu/ właściwego usunięcia wad lub usterek/ należytego wykonania umowy i usunięcia wad/ zwrotu zaliczki.

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium
Bierzesz udział w przetargu? Naszą gwarancję zastosujesz w każdym przetargu. Udzielamy jej dla zamówień organizowanych na podstawie umowy o zamówieniach publicznych oraz pozaustawowych. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu
Prowadzisz firmę i podpisujesz wiele umów, np. z inwestorami lub dostawcami? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo daje Ci możliwość realizacji różnych kontraktów i jednocześnie zabezpiecza interesy Twoich kontrahentów. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź nieprawidłowo wykonał zobowiązanie określone w zabezpieczanej gwarancją umowie.

Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek
Prowadzisz firmę i podpisujesz wiele umów, w których wymagane jest złożenie zabezpieczenia właściwego usunięcia wad lub usterek? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo daje Ci możliwość zabezpieczenia długich okresów rękojmi i jednocześnie chroni interesy kontrahenta. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad
Prowadzisz firmę i podpisujesz wiele umów, w których wymagane jest złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo daje Ci możliwość zabezpieczenia różnych kontraktów i jednocześnie chroni interesy kontrahenta. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź nieprawidłowo wykonał zobowiązanie określone w zabezpieczanej gwarancją umowie.

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki
Pobrałeś od kontrahenta zaliczkę na realizację umowy? Wybierz naszą gwarancję – wspiera ona rozwój Twojej firmy, bo nie musisz angażować własnych środków i pozyskiwać kredytów w bankach na finansowanie realizowanych przez Twoją firmę umów. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, odmówił zwrotu zaliczki w sytuacji, gdy doszło do niewykonania umowy.

Jestem ekspertem, który działa mobilnie.

Moim podstawowym terenem działania jest województwo małopolskie. Odległość nie jest jednak przeszkodą ponieważ oferuję dojazd do Klientów.

Zapraszam do ustalenia indywidualnego miejsca spotkania, poprzez skorzystanie z dostępnych dróg komunikacji: e-mail, telefon lub formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie internetowej.

Umów się teraz